Content

כיצד נבצע שטיפה למסנן חול?

 ביצוע שטיפה לפילטר חול:

1. ראשית נעביר את הברז הבורר של הפילטר עם כיוון השעון למצב שטיפה.

2. כעת נמתין כ- 30 שניות או לחילופין נבחין כי הכוסית השקופה שבראש הפילטר.

3. נעביר את הברז למצב הידוק (RINSE) עם כיוון השעון, נפעיל את המשאבה ונמתין כ- 30 שניות או לחילופין נבחין שוב כי הכוסית מעבירה מים נקיים ונפסיק את המשאבה.

4. כעת נחזיר את הברז למצב עבודה קבועה (FILTER/FILTERAITION) עם כיוון השעון (BACKWASH) ונפעיל את המשאבה.

 

ביצוע ניקיון הבריכה ע"י מטאטא יונק

1. בחר את הסקימר בו תרצה להשתמש לניקוי הבריכה וסגור את ברזי הסקימר הנותרים ונקז הרצפה על מנת ליצור וואקום.

2. חבר את המוט הטלסקופי והצינור הצף למטאטא היונק והכנס אותו למים.

3. בשלב זה יש למלא את הצינור הצף במים בכדי שלא יהיה אוויר במערכת.

5. הפעל את המשאבה וודא כי בתחתית מטאטא הניקוי יש וואקום .

4. חבר את קצה הצינור לסקימר הרצוי.

6. כעת החל בניקיון הבריכה .

ביצוע בדיקת מדדים (P.H ו-כלור) ע"י ערכת כדורים ידנית

1. פתח את מכסה המבחנה.

2. מלא את המבחנה מים מעומק של כ-30 ס"מ .

3. הנח את המבחנה על משטח ישר והכנס את כדורי הבדיקה בהתאמה.

4. סגור את המבחנה כשהמכסה עם החצים מופנה לפנים המבחנה.

5. נער את המבחנה עד להמסת הכדורים וקבלת צבע ב2 צדדי המבחנה.

6. את הצבעים שקיבלת בשווה בהתאמה לסקאלה המופיעה בצד.

7. P.H תקין ערכיו הם: 6.8-7.4 , CL כלור תקין ערכיו הם : 0.8-1.6 .

הפעלת נכונה של הבריכה בחורף

1. יש להוריד את רמת ייצור הכלור במכשיר המלח (אם יש) לכ- 30%.

2. יש להעביר את שעת העבודה של המשאבה לכ- 4 שעות (ממולץ 12:00-14:00)

3. יש לפתוח את כיסוי הבריכה לפחות פעמיים בשבוע לכמה שעות בכדי לאוורר את

הבריכה .

4. יש לבצע בדיקת מים אחת לשבוע ובו בזמן לבצע גם שטיפה לפילטר.

5. בעונת הגשמים יש להניח באמצע הכיסוי את המשאבה הטבולה שאותה קיבלתם לריקון

מי הגשמים.